Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

moniapuchacz
moniapuchacz
I just can't seem to get comfortable in here
Reposted fromfabs3 fabs3 viaMrrruk Mrrruk
moniapuchacz
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaMrrruk Mrrruk

April 22 2017

7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMrrruk Mrrruk
moniapuchacz
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viaMrrruk Mrrruk

April 12 2017

moniapuchacz
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaalmostlover almostlover
moniapuchacz

Był człowiekiem niewątpliwie wykształconym, ale inteligencję miał jak ogródek japoński - niby mostek, dróżki, wszystko piękne, ale bardzo ograniczone i do niczego.

— Stanisław Lem - "Szpital Przemienienia"
Reposted fromrickymp rickymp

April 09 2017

moniapuchacz
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
moniapuchacz
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
moniapuchacz
moniapuchacz
moniapuchacz
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
moniapuchacz
moniapuchacz
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
moniapuchacz
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
moniapuchacz
moniapuchacz
Życzę ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: "niczego"
moniapuchacz
moniapuchacz

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl